Toyota Aygo Benzin


Toyota
Benzin 5,7 l/100km
4 Tankvorgänge
Toyota
Benzin 6,2 l/100km
5 Tankvorgänge
Toyota
Benzin 4,2 l/100km
7 Tankvorgänge
Toyota
Benzin 5,7 l/100km
22 Tankvorgänge
Toyota 1.0
Benzin 5,7 l/100km
3 Tankvorgänge
Toyota 1.0
Benzin 5,7 l/100km
3 Tankvorgänge
Toyota 1.0 Cool
Benzin 5,6 l/100km
15 Tankvorgänge
Toyota Aygo
Benzin 7,4 l/100km
12 Tankvorgänge