Honda Civic


Honda 1,5 LS
Benzin 8,4 l/100km
2 Tankvorgänge
Honda Civic
Benzin 6,3 l/100km
2 Tankvorgänge
Honda Coupe
Benzin 13,7 l/100km
1 Tankvorgänge
Honda coupe
Benzin 7,1 l/100km
1 Tankvorgänge
Honda Eg3
Benzin 7,1 l/100km
1 Tankvorgänge