Honda Civic


Honda 1,5 LS
Benzin 8,4 l/100km
2 Tankvorgänge
Honda Civic
Benzin 7,1 l/100km
127 Tankvorgänge
Honda coupe
Benzin 7,1 l/100km
1 Tankvorgänge
Honda LSI
Diesel 6,9 l/100km
1 Tankvorgänge
Honda Type S
Benzin 7,1 l/100km
4 Tankvorgänge